Công Ty
TA9 ( HNX )
8 + 0.3 (+3.75%)
  -  Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96
Mã CK       
     
  2016 2015 2014
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  3,254.166 2,605.902 -
      Thư giá  13,280.957 10,026.254 -
      Cổ tức /cp  2,500.000   -
      Tỷ suất cổ tức  12.74%   -
      Doanh Thu/CP   243,985.304 211,913.046 -
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  25.09% 40.77% -
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  27.02% 29.94% -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  25.09% 40.77% -
      Tăng trưởng tổng tài sản  36.47% 58.23% -
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  80.09% 88.26% -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  5.87% 5.32% -
      Lợi nhuận trước thuế biên  1.93% 1.83% -
      Lợi nhuận ròng biên  1.55% 1.42% -
      EBITDA  2.225 1.890 -
      ROA  3.16% 3.66% -
      ROE  27.93% 32.00% -
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  1.019 1.006 -
      Thanh toán nhanh  0.752 0.810 -
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.43%   -
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  9.79% 4.79% -
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  4.51%   -
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  3.781 4.424 -
      Vòng quay phải trả  5.842 5.846 -
      Vòng quay tồn kho  15.903 27.573 -
      Chu kỳ tiền mặt  57.172 33.311 -
      Vòng quay tổng tài sản  2.041 2.569 -
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  20.672 21.670 -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm