Công Ty
TA9 ( HNX )
8 ()
  -  Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  3,254.166 2,605.902
      Thư giá  13,280.957 10,026.254
      Cổ tức /cp  2,500.000  
      Tỷ suất cổ tức  12.74%  
      Doanh Thu/CP   243,985.304 211,913.046
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  25.09% 40.77%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  27.02% 29.94%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  25.09% 40.77%
      Tăng trưởng tổng tài sản  36.47% 58.23%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  80.09% 88.26%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  5.87% 5.32%
      Lợi nhuận trước thuế biên  1.93% 1.83%
      Lợi nhuận ròng biên  1.55% 1.42%
      EBITDA  2.225 1.890
      ROA  3.16% 3.66%
      ROE  27.93% 32.00%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.019 1.006
      Thanh toán nhanh  0.752 0.810
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.43%  
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  9.79% 4.79%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  4.51%  
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  3.781 4.424
      Vòng quay phải trả  5.842 5.846
      Vòng quay tồn kho  15.903 27.573
      Chu kỳ tiền mặt  57.172 33.311
      Vòng quay tổng tài sản  2.041 2.569
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  20.672 21.670
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm