Công Ty
HBC ( HSX )
11 + 0.2 (+1.80%)
  -  CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Mã CK       
     
  2017 2016 2015 2014
ĐỊNH GIÁ  - - - -
      EPS  3,999.417 3,960.000 619.174 555.692
      Thư giá  11,544.062 12,545.691 8,416.246 11,479.643
      Cổ tức /cp  333.333 740.741   923.077
      Tỷ suất cổ tức  1.14% 3.34%   10.82%
      Doanh Thu/CP   82,881.204 84,379.443 46,864.265 30,940.903
TĂNG TRƯỞNG  - - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  51.52% 579.31% 17.65% 168.26%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  36.83% 316.80% -27.92% 31.15%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  51.52% 579.31% 17.65% 168.26%
      Tăng trưởng tổng tài sản  22.26% 57.04% 25.64% 22.78%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  42.07% 59.69% 7.09% 25.01%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - - -
      Lợi nhuận gộp biên  10.52% 11.45% 5.82% 11.66%
      Lợi nhuận trước thuế biên  6.70% 6.64% 2.37% 2.53%
      Lợi nhuận ròng biên  5.36% 5.27% 1.64% 2.02%
      EBITDA  4.131 3.119 4.965 4.860
      ROA  6.75% 6.05% 1.27% 1.35%
      ROE  40.04% 37.57% 6.48% 6.49%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - - -
      Thanh toán hiện tại  1.072 1.114 1.059 1.104
      Thanh toán nhanh  0.401 0.449 0.338 0.470
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  2.38% 3.79% 2.14% 1.80%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  32.96% 27.54% 28.07% 33.03%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  14.85% 26.84% 14.55% 10.46%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - - -
      Vòng quay phải thu  5.939 6.653 5.671 4.456
      Vòng quay phải trả  4.686 6.473 5.209 4.181
      Vòng quay tồn kho  5.595 2.791 1.918 1.537
      Chu kỳ tiền mặt  48.810 129.594 184.568 232.102
      Vòng quay tổng tài sản  1.260 1.149 0.776 0.668
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - - -
      Vòng quay tài sản cố định  12.438 12.072 9.374 8.490
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm