Công Ty
C47 ( HSX )
7 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Mã CK       
Từ năm  
Đơn vị tính: Triệu đồng
  2018 2017 2016 2015
  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - - - -
  Các khoản giảm trừ - - - -
  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03) 892,704 1,057,524 1,490,531 1,523,506
  Giá vốn hàng bán 736,419 909,226 1,334,772 1,341,740
  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 156,286 148,299 155,759 181,766
  Doanh thu hoạt động tài chính - - -6,992 -7,257
  Chi phí tài chính - - 119,651 111,907
   Trong đó: Chi phí lãi vay - - 109,633 105,830
  Chi phí bán hàng - - - -
  Chi phí quản lý doanh nghiệp 37,614 41,598 39,821 46,995
  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 42,042 23,351 3,279 30,122
  Thu nhập khác - - - -
  Chi phí khác - - - -
  Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) - - - -
  Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh - - - -
  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60 = 30 + 40+50) 55,745 26,105 5,792 32,326
  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 11,705 4,070 1,076 5,906
  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 367 42 1,580 -433
  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (70= 60-61) 43,673 21,994 3,136 26,853
   Lợi ích của cổ đông thiểu số 74 402 -5,259 -1,194
   Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 43,599 21,592 8,395 28,047
  Cổ tức cổ phần ưu đãi 1,269 258 2,278
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm