Công Ty
VC6 ( HNX )
7 ()
  -  Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
Mã CK       
Từ năm  
Đơn vị tính: Triệu đồng
  2017 2016 2015 2014
  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - - - -
  Các khoản giảm trừ - - - -
  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03) 598,975 727,350 526,624 582,040
  Giá vốn hàng bán 571,563 695,153 503,847 547,348
  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 27,413 32,197 22,777 34,692
  Doanh thu hoạt động tài chính - -6,542 -6,682 -8,884
  Chi phí tài chính - 11,214 10,023 11,814
   Trong đó: Chi phí lãi vay - 11,214 10,023 11,897
  Chi phí bán hàng - - - -
  Chi phí quản lý doanh nghiệp 18,104 19,299 16,993 19,916
  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 2,934 8,226 2,442 11,846
  Thu nhập khác - - - -
  Chi phí khác - - - -
  Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) - - - -715
  Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh - - - -
  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60 = 30 + 40+50) 9,436 8,747 2,993 12,561
  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 1,927 1,180 666 4,754
  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - - - -
  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (70= 60-61) - - - -
   Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
   Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 7,508 7,567 2,327 7,806
  Cổ tức cổ phần ưu đãi 939 946 291 976
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm