Công Ty
C47 ( HSX )
7 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Mã CK       
Từ năm  
  2017 2016 2015
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 77,373 -4,785 311,039
     Lợi nhuận trước thuế: - - -
    Khấu hao tài sản cố định - - -
    Các khoản dự phòng - - -
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện - - -
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định - - -
    Chi phí lãi vay - - -
     Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động - - -
    Tăng, giảm các khoản phải thu - - -
    Tăng, giảm hàng tồn kho - - -
    Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) - - -
    Tăng, giảm chi phí trả trước - - -
    Tiền lãi vay đã trả -113,697 -109,549 -104,831
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -188 -6,929 -2,364
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - - -
    Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh -63,244 -69,884 -166,184
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ -109,113 -127,660 -480,433
     Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -152,330 -140,406 -490,072
     Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 204 6,190 -
     Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -8,470 - -
     Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 7,863 - -
     Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - -
     Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 13,200 - 4,400
     Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 30,419 6,556 5,239
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 33,664 120,467 85,262
     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu - 30,242 30,723
     Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành - - -
     Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 713,714 1,171,917 1,081,267
     Tiền chi trả nợ gốc vay -664,733 -1,081,626 -1,004,901
     Tiền chi trả nợ thuê tài chính - - -
     Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -15,318 -65 -21,828
  LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 1,924 -11,977 -84,132
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 16,483 28,399 112,524
     Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 35 61 7
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 163,861 18,441 16,483 28,399
Đơn vị tính: Triệu đồng
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm