Công Ty
DAG ( HSX )
5 ()
  -  Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
Mã CK       
Từ năm  
  2017 2016 2015
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH -133,453 48,315 -96,308
     Lợi nhuận trước thuế: 69,052 57,572 44,411
    Khấu hao tài sản cố định - - -
    Các khoản dự phòng -677 1,512 1,091
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 1,809 30
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định 1,132 -737 -69
    Chi phí lãi vay 33,086 26,914 27,713
     Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 132,383 110,383 92,258
    Tăng, giảm các khoản phải thu -85,253 19,177 -101,916
    Tăng, giảm hàng tồn kho -88,836 -57,141 6,240
    Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -57,943 15,296 -28,929
    Tăng, giảm chi phí trả trước 2,451 -6,605 1,450
    Tiền lãi vay đã trả -33,086 -26,914 -27,713
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,169 -5,882 -3,353
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - - -
    Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh - - -
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ -42,030 -104,053 -101,278
     Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -42,879 -104,930 -101,347
     Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 835 856 -
     Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác - - -
     Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác - - -
     Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - -23,830
     Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - -
     Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 14 21 69
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 160,209 79,101 205,139
     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu - - 239,497
     Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành - - -2
     Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 797,919 585,330 660,772
     Tiền chi trả nợ gốc vay -659,683 -499,171 -695,128
     Tiền chi trả nợ thuê tài chính - - -
     Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -18,274 - -
  LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ -15,274 23,363 7,554
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 36,499 13,122 5,598
     Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 14 -30
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 21,225 36,499 13,122
Đơn vị tính: Triệu đồng
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm