Công Ty
DNP ( HNX )
18 ()
  -  Công ty Cổ phần Nhựa xây dựng Đồng Nai
Mã CK       
Từ năm  
  2017 2016 2015
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 49,798 -3,106 34,834
     Lợi nhuận trước thuế: 87,000 114,950 61,514
    Khấu hao tài sản cố định - - -
    Các khoản dự phòng 3,337 11,324 15,337
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -482 664 6,713
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định -122,043 -10,150 -1,788
    Chi phí lãi vay 118,151 66,128 21,152
     Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 245,882 267,857 127,566
    Tăng, giảm các khoản phải thu -65,771 -44,330 -23,542
    Tăng, giảm hàng tồn kho -10,766 -124,303 -13,755
    Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 106,189 -1,368 -16,944
    Tăng, giảm chi phí trả trước -28,760 -5,034 -3,857
    Tiền lãi vay đã trả -119,512 -74,770 -20,164
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -13,860 -23,513 -12,829
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - - -
    Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh - - -
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ -609,134 -365,018 -119,215
     Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -531,499 -219,271 -30,993
     Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 5,771 35,415 523
     Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -45,635 -82,572 -87,198
     Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 57,822 41,803 77,100
     Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -526,558 -256,203 -80,266
     Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 425,177 110,766 -
     Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5,788 5,043 1,619
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 712,522 404,746 193,568
     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 321,568 123,212 81,623
     Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành - - -
     Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,076,508 1,543,447 859,814
     Tiền chi trả nợ gốc vay -1,622,821 -1,225,093 -746,064
     Tiền chi trả nợ thuê tài chính - - -
     Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2,877 -3,732 -1,805
  LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 153,186 36,622 109,186
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 154,838 117,920 8,710
     Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -151 297 24
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 307,873 154,838 117,920
Đơn vị tính: Triệu đồng
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm