Công Ty
BCC ( HNX )
5 ()
  -  Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
Mã CK       
Từ năm  
  2017 2016 2015
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 234,709 791,359 716,538
     Lợi nhuận trước thuế: 370 314,124 348,757
    Khấu hao tài sản cố định - - -
    Các khoản dự phòng 657 121 18,346
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 3,516 -5,394 -40,492
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định -5,146 -886 -2,808
    Chi phí lãi vay 84,216 114,005 146,621
     Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 352,252 696,850 756,863
    Tăng, giảm các khoản phải thu 45,340 209,181 80,239
    Tăng, giảm hàng tồn kho 11,837 -20,253 -140,396
    Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -16,146 106,631 193,790
    Tăng, giảm chi phí trả trước -96 5,590 26,450
    Tiền lãi vay đã trả -74,306 -110,811 -149,755
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -63,916 -78,220 -37,972
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - - -
    Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh - - -
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ -423,003 -59,822 -6,887
     Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -429,817 -61,681 -16,862
     Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 6,558 1,336 2,284
     Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác - - -
     Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác - - 6,832
     Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - -
     Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - -
     Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 256 524 859
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 138,478 -727,309 -903,878
     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu - - -
     Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành - - -
     Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,952,778 2,534,579 2,398,037
     Tiền chi trả nợ gốc vay -2,704,423 -3,261,885 -3,294,534
     Tiền chi trả nợ thuê tài chính - - -
     Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -109,877 -3 -7,381
  LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ -49,817 4,229 -194,226
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 162,263 158,034 352,260
     Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ - - -
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 112,446 162,263 158,034
Đơn vị tính: Triệu đồng
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm