Công Ty
VC6 ( HNX )
7 ()
  -  Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
Mã CK       
Từ năm  
  2017 2016 2015 2014
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - - - -
   Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác - - - -
   Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ - - - -
   Tiền chi trả cho người lao động - - - -
   Tiền chi trả lãi vay - - - -
   Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp - - - -
   Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - - - -
   Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh - - - -
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - - - -
   Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản cố định khác - - - -
   Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác - - - -
   Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác - - - -
   Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác - - - -
   Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác - - - -
   Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác - - - -
   Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia - - - -
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH - - - -
   Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu - - - -
   Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành - - - -
   Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được - - - -
   Tiền chi trả nợ gốc vay - - - -
   Tiền chi trả nợ thuê tài chính - - - -
   Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu - - - -
  LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ - - - -
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ - - - -
   Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ - - - -
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ - - - -
Đơn vị tính: Triệu đồng
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm