Công Ty
ACB ( HNX )
19 ()
  -  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu
Mã CK       
Từ năm  
Đơn vị tính: Triệu đồng
  2017 2016 2015
TÀI SẢN 284,316,123 233,680,877 201,456,985
Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 4,851,710 3,541,388 2,806,088
Tiền gửi tại NHNN - - -
Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 5,932,369 6,443,182 5,971,691
Tiền, vàng gửi tại các ngân hàng nước ngoài - - -
Tiền, vàng gửi tại các TCTD trong nước - - -
Cho vay các TCTD khác 5,932,369 6,443,182 5,971,691
Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*) - - -
Chứng khoán kinh doanh - - -
Chứng khoán kinh doanh - - -
Chứng khoán nợ - - -
Chứng khoán vốn - - -
Chứng khoán kinh doanh khác - - -
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) - - -
Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác - - -
Cho vay khách hàng 196,668,756 161,604,426 133,807,454
Cho vay khách hàng - - -
Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*) - - -
Chứng khoán đầu tư 52,718,405 - -
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 8,007,491 10,962,613 11,941,248
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 45,151,482 34,824,159 28,821,509
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (*) - - -
Góp vốn, đầu tư dài hạn 388 346 315
Đầu tư vào công ty con - - -
Đầu tư vào công ty liên doanh - - -
Đầu tư vào công ty liên kết - - -
Đầu tư dài hạn khác - - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) - - -
Tài sản cố định - - -
Tài sản cố định hữu hình 2,474,830 2,338,722 2,054,258
Nguyên giá TSCĐ - - -
Hao mòn TSCĐ (*) - - -
Tài sản cố định thuê tài chính - - -
Nguyên giá TSCĐ - - -
Hao mòn TSCĐ (*)+C9+C29 - - -
Tài sản cố định vô hình 532,788 511,836 425,309
Nguyên giá TSCĐ - - -
Hao mòn TSCĐ (*) - - -
Xây dựng cơ bản dở dang và mua sắm tài sản cố định - - -
Bất động sản đầu tư - - -
Nguyên giá BĐSĐT - - -
Hao mòn BĐSĐT (*) - - -
Tài sản Có khác - - -
Các khoản phải thu - - -
Các khoản lãi, phí phải thu - - -
Tài sản thuế TNDN hoãn lại - - -
Tài sản Có khác - - -
Trong đó: Lợi thế thương mại - - -
Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*) - - -
NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU - - -
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ - - -
Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 6,897,466 6,737,697 3,236,678
Tiền vay Ngân hàng Nhà nước - - -
Vốn nhận từ Chính phủ, các tổ chức quốc tế và các tổ chức khác - - -
Tiền gửi và tiền vay các TCTD khác 12,130,254 499,750 335,541
Tiền, vàng gửi của các TCTD khác - - -
Tiền vay các tổ chức tín dụng trong nước - - -
Tiền vay các tổ chức tín dụng nước ngoài - - -
Tiền gửi của khách hàng 241,392,932 207,051,269 174,918,997
Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước - - -
Tiền gửi của Tổ chức kinh tế - - -
Tiền gửi của cá nhân - - -
Tiền gửi của đối tượng khác - - -
Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác - - -
Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro - - -
Vốn nhận tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay bằng VND - - -
Vốn nhận tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay bằng vàng, ngoại tệ - - -
Phát hành giấy tờ có giá - - -
Các khoản nợ khác - - -
Các khoản lãi, phí phải trả - - -
Lãi cộng dồn dự chi - - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả - - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả - - -
Các khoản phải trả và công nợ khác - - -
Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng) - - -
VỐN CHỦ SỞ HỮU - - -
VIII. Vốn và các quỹ 16,030,847 14,062,716 12,787,542
Vốn của TCTD - - -
Vốn điều lệ - - -
Vốn đầu tư XDCB - - -
Thặng dư vốn cổ phần - - -
Cổ phiếu quỹ (*) - - -
Cổ phiếu ưu đãi - - -
Vốn khác - - -
Quỹ của TCTD - - -
Quỹ đầu tư phát triển - - -
Quỹ dự phòng tài chính - - -
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - - -
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu+ - - -
Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - -
Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế - - -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm