Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 27.00 +5.88%
ACS 14.10 +8.46%
AMS 8.00 +1.27%
ASD 1.00 0.00%
B82 2.30 0.00%
BCC 7.20 +2.86%
BCE 5.61 -0.71%
BDT 11.50 0.00%
BHC 2.50 +4.17%
BHV 4.90 0.00%
BMN 8.30 0.00%
BMP 91.30 -0.76%
BT6 5.20 0.00%
BTC 70.00 +19.05%
BTD 16.20 -2.41%
BTS 5.00 -7.41%
BXH 15.50 0.00%
C32 37.30 +2.05%
C36 13.70 0.00%
C47 14.20 -3.40%
C69 6.50 +1.56%
C71 11.50 0.00%
C92 7.10 0.00%
CC1 19.90 +10.56%
CC4 8.90 +14.10%
CCH 8.50 0.00%
CCI 15.50 0.00%
CCM 33.30 -1.77%
CCV 7.10 0.00%
CDC 17.00 +0.59%
CDR 12.30 0.00%
CE1 14.00 0.00%
CEE 26.15 -0.19%
CEG 11.50 0.00%
CEO 10.50 0.00%
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 10.60 0.00%
CID 2.50 0.00%
CIG 2.11 +6.03%
CII 31.90 -0.93%
CIP 11.60 0.00%
CLH 14.50 0.00%
CMS 4.40 -2.22%
CNN 14.90 +9.56%
CNT 1.40 -12.50%
CQT 2.70 0.00%
CSC 31.80 0.00%
CT3 9.00 0.00%
CT6 6.00 0.00%
CTD 234.30 +0.13%
CTI 27.65 -0.18%
CTN 0.80 +14.29%
CTR 24.00 +0.84%
CTX 23.00 0.00%
CVT 52.60 +1.74%
CX8 9.00 0.00%
CYC 1.70 -15.00%
D2D 63.50 -5.08%
DAC 9.00 -3.23%
DAG 9.32 +1.30%
DC1 14.90 +1.36%
DC2 12.80 0.00%
DC4 8.30 -7.78%
DCF 9.20 +1.10%
DCT 1.80 0.00%
DGT 12.50 +14.68%
DHA 33.90 +1.35%
DID 5.20 0.00%
DIG 17.60 +2.03%
DIH 11.90 0.00%
DL1 40.00 -4.99%
DND 16.40 -0.61%
DNP 21.40 -1.38%
DOC 10.40 0.00%
DPG 59.00 +4.42%
DPS 2.20 +10.00%
DSG 10.00 0.00%
DTV 11.00 0.00%
DXV 4.70 +2.40%
G36 8.00 +1.27%
GKM 14.60 +0.69%
GMX 27.80 0.00%
GND 20.50 +1.99%
GTH 4.80 +6.67%
GTN 15.70 +1.95%
H11 5.60 +12.00%
HAM 18.00 0.00%
HAN 10.70 0.00%
HAS 8.25 -0.60%
HBC 49.50 +2.27%
HC3 24.00 -4.00%
HCC 19.70 0.00%
HCI 6.40 0.00%
HEC 15.80 0.00%
HEJ 11.50 0.00%
HHG 7.40 +5.71%
HID 4.31 -1.37%
HLG 10.20 +0.99%
HLY 15.50 0.00%
HMS 32.00 +0.31%
HOM 4.20 0.00%
HPM 20.10 -0.50%
HT1 14.65 +1.38%
HTC 28.00 0.00%
HU3 9.40 -5.91%
HU4 6.50 0.00%
HVX 4.50 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 53.10 0.00%
ICG 7.00 -1.41%
ICI 9.00 0.00%
ICN 24.50 0.00%
IDV 38.70 -0.26%
IJC 9.90 +5.43%
ITQ 3.00 +3.45%
KDM 2.80 +3.70%
KSB 41.90 -0.48%
KTT 4.90 +8.89%
L10 14.00 0.00%
L12 7.00 0.00%
L14 75.80 +2.02%
L18 11.00 0.00%
L45 2.40 0.00%
LAI 11.50 0.00%
LBM 32.00 -0.62%
LCC 3.10 0.00%
LCG 9.90 +2.06%
LCS 2.30 0.00%
LHC 56.50 -2.59%
LIC 9.70 0.00%
LIG 4.30 0.00%
LM8 20.00 -2.44%
LMI 10.00 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.00 0.00%
MBG 2.80 -3.45%
MCC 13.90 -0.71%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.90 +5.56%
MCT 16.60 0.00%
MDG 15.15 0.00%
MEC 2.90 0.00%
MST 13.70 +8.73%
MTS 16.30 0.00%
MVC 10.50 -1.87%
NAC 6.00 0.00%
NAV 5.48 +6.82%
NDX 12.20 +0.83%
NHA 11.60 0.00%
NHC 38.90 0.00%
NKG 37.65 +1.48%
NMK 12.80 0.00%
NNC 51.20 -0.19%
NTB 0.60 0.00%
NTP 82.50 -0.60%
PCC 22.00 0.00%
PCM 4.10 0.00%
PEC 9.90 +5.32%
PHC 14.10 -1.40%
PNT 7.30 +2.82%
PPG 1.30 -7.14%
PTC 5.98 +6.79%
PTD 15.00 0.00%
PTE 3.90 -2.50%
PTO 13.50 0.00%
PVA 0.60 +20.00%
PVV 1.50 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.40 +2.13%
PXL 2.60 +4.00%
PXM 0.40 0.00%
PXS 7.91 +6.89%
PXT 4.43 +6.75%
QNC 4.00 +5.26%
RCC 14.20 0.00%
RCD 39.90 +0.76%
REE 38.70 +6.91%
ROS 186.30 +0.54%
S12 0.90 0.00%
S27 4.20 0.00%
S55 26.00 +0.78%
S74 6.60 0.00%
S96 0.70 +16.67%
S99 5.20 -1.89%
SAV 10.40 -0.48%
SBA 15.90 0.00%
SC5 28.55 0.00%
SCC 1.50 0.00%
SCI 9.10 0.00%
SCJ 1.90 0.00%
SD1 2.30 0.00%
SD2 5.70 -1.72%
SD3 3.90 +14.71%
SD4 11.90 0.00%
SD5 10.50 0.00%
SD6 8.30 -1.19%
SD7 3.40 +3.03%
SD8 0.30 -25.00%
SD9 8.40 +1.20%
SDA 3.60 -10.00%
SDB 1.10 0.00%
SDC 13.50 0.00%
SDE 2.70 -10.00%
SDG 27.00 0.00%
SDJ 10.00 0.00%
SDN 34.00 0.00%
SDP 4.10 +2.50%
SDT 8.40 0.00%
SDU 15.00 0.00%
SDX 5.20 0.00%
SDY 6.00 0.00%
SHI 7.48 +1.49%
SHP 21.75 -0.23%
SIC 10.50 -2.78%
SII 20.40 0.00%
SJC 13.00 0.00%
SJE 25.00 +4.17%
SJM 0.90 0.00%
SJS 32.90 +5.45%
STL 1.10 +10.00%
STV 15.50 +1.31%
SVN 2.70 0.00%
TA9 15.50 +3.33%
TBT 0.80 -11.11%
TBX 9.00 0.00%
TCK 10.00 0.00%
TCR 3.40 0.00%
TEC 7.00 0.00%
THG 42.60 +2.90%
TKC 27.30 +0.37%
TLT 16.50 0.00%
TMW 15.00 0.00%
TNB 5.80 0.00%
TNI 6.65 +0.76%
TNM 4.80 +14.29%
TNY 8.00 0.00%
TRT 16.90 0.00%
TTC 18.60 0.00%
TTZ 3.30 -2.94%
TV1 18.40 0.00%
TV2 147.90 +1.30%
TV3 28.20 0.00%
TV4 13.40 -3.60%
TVA 32.50 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 9.30 -2.11%
UDC 3.76 +0.80%
UIC 34.55 0.00%
USC 10.50 0.00%
V11 0.30 0.00%
V12 15.00 0.00%
V15 0.40 0.00%
V21 14.50 0.00%
VC1 14.50 0.00%
VC2 15.80 +5.33%
VC3 17.70 -0.56%
VC5 1.10 0.00%
VC6 7.20 0.00%
VC7 18.20 -1.09%
VC9 14.00 0.00%
VCC 12.50 -1.57%
VCE 8.00 0.00%
VCG 26.70 +0.75%
VCS 227.00 0.00%
VCT 3.00 0.00%
VE1 9.60 +9.09%
VE2 10.50 0.00%
VE3 12.00 0.00%
VE9 4.70 0.00%
VES 1.10 0.00%
VGC 25.70 +2.39%
VGV 9.20 0.00%
VHL 60.00 +9.09%
VIT 17.10 -1.72%
VLB 28.50 0.00%
VNE 8.38 +0.72%
VTS 15.10 0.00%
VTV 16.00 0.00%
VVN 5.10 0.00%
VXB 14.00 -6.67%
X18 3.00 0.00%
XMD 4.10 0.00%

ICC: Chi trả cổ tức của năm 2016 bằng tiền

VSD- 14/09/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Mã chứng khoán: ICC Mã ISIN: VN000000ICC9 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2017 - Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức của năm 2016 bằng tiền - Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). - Thời gian thực hiện: 29/09/2017 - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký; + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán - Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp. Địa chỉ: Số 71 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, HN (vào thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) bắt đầu từ ngày 29/09/2017 và xuất trình chứng minh thư nhân dân; Sổ sở hữu cổ đông. Trường hợp người được ủy quyền nhận cổ  tức ngoài chứng minh thư nhân dân và Sổ sở hữu, cổ đông còn phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật. Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh. Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm