Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 25.00 -3.85%
ACS 10.90 0.00%
AMS 9.00 0.00%
ASD 1.00 0.00%
B82 2.70 0.00%
BCC 8.60 -1.15%
BCE 5.80 +0.69%
BDT 12.50 0.00%
BHC 2.80 0.00%
BHV 4.90 0.00%
BMN 8.30 0.00%
BMP 79.20 +0.25%
BT6 5.10 0.00%
BTC 42.00 0.00%
BTD 15.30 +0.66%
BTS 6.30 0.00%
BXH 19.30 0.00%
C32 35.00 -0.14%
C36 13.70 0.00%
C47 21.70 +1.40%
C69 7.60 0.00%
C71 10.80 0.00%
C92 7.50 0.00%
CC1 16.00 0.00%
CC4 6.70 0.00%
CCH 11.20 0.00%
CCI 16.55 +6.77%
CCM 47.60 0.00%
CCV 8.00 0.00%
CDC 16.80 0.00%
CDR 12.30 0.00%
CE1 14.00 0.00%
CEE 25.30 +1.20%
CEG 14.30 0.00%
CEO 10.20 +0.99%
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 16.50 0.00%
CID 3.40 0.00%
CIG 2.57 -5.51%
CII 32.90 -0.30%
CLH 14.30 0.00%
CMS 5.20 +6.12%
CNN 12.10 0.00%
CNT 1.80 -10.00%
CQT 2.70 0.00%
CSC 31.50 0.00%
CT3 9.60 0.00%
CT6 6.00 0.00%
CTD 210.00 +0.14%
CTI 30.50 +0.16%
CTN 0.80 0.00%
CTX 19.70 0.00%
CVT 51.60 +1.57%
CX8 9.00 0.00%
CYC 1.90 +5.56%
D2D 48.20 +1.47%
DAC 6.60 0.00%
DAG 12.85 0.00%
DC1 13.80 0.00%
DC2 9.60 0.00%
DC4 11.30 -0.88%
DCF 8.00 +1.27%
DCT 1.50 +7.14%
DGT 18.70 +14.02%
DHA 36.30 0.00%
DID 4.50 0.00%
DIG 15.90 +0.63%
DIH 11.70 +4.46%
DL1 14.80 +9.63%
DND 15.80 0.00%
DNP 24.00 -1.64%
DOC 10.40 0.00%
DPG 53.40 0.00%
DPS 3.10 -3.12%
DSG 10.00 0.00%
DTV 18.00 0.00%
DXV 5.00 +3.09%
G36 8.80 0.00%
GKM 14.70 -0.68%
GMX 26.00 0.00%
GND 20.50 +13.89%
GTH 4.80 0.00%
GTN 16.30 -0.61%
H11 5.10 -13.56%
HAM 16.20 0.00%
HAN 10.70 0.00%
HAS 8.60 -2.05%
HBC 62.90 +1.45%
HC3 23.70 -11.90%
HCC 27.90 -0.36%
HCI 5.30 0.00%
HEC 17.80 0.00%
HEJ 8.60 0.00%
HHG 7.70 0.00%
HID 4.96 -2.36%
HLG 9.90 0.00%
HLY 18.00 0.00%
HMS 33.60 +1.51%
HOM 4.40 0.00%
HPM 19.70 +0.51%
HT1 15.00 0.00%
HTC 30.60 -1.92%
HU3 10.65 -0.93%
HU4 4.40 0.00%
HVX 4.58 -0.43%
I10 0.80 0.00%
ICC 50.00 0.00%
ICG 6.50 -4.41%
ICI 8.70 0.00%
ICN 25.40 0.00%
IDV 44.50 +3.49%
IJC 11.55 +0.43%
ITQ 3.80 +2.70%
KDM 4.00 0.00%
KSB 50.70 +0.40%
KTT 5.40 0.00%
L10 13.50 -2.88%
L12 6.10 0.00%
L14 82.00 -2.03%
L18 10.10 +9.78%
L45 2.10 0.00%
LAI 16.50 0.00%
LBM 41.50 -1.19%
LCC 3.10 0.00%
LCG 11.65 -0.43%
LCS 2.80 0.00%
LHC 64.40 -0.16%
LIC 6.00 0.00%
LIG 5.20 0.00%
LM8 20.80 +1.46%
LMI 10.00 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.60 0.00%
MBG 3.40 -2.86%
MCC 13.50 -3.57%
MCI 5.30 0.00%
MCO 2.00 -4.76%
MCT 16.60 0.00%
MDG 13.90 0.00%
MEC 2.60 +4.00%
MST 15.00 0.00%
MTS 16.30 0.00%
MVC 10.50 0.00%
NAC 6.00 0.00%
NAV 6.20 -4.62%
NDX 10.80 -2.70%
NHA 13.20 0.00%
NHC 30.20 0.00%
NKG 35.30 +0.86%
NMK 12.50 0.00%
NNC 55.50 +2.21%
NTB 0.90 +12.50%
NTP 69.00 0.00%
PCM 6.50 0.00%
PEC 10.00 0.00%
PHC 13.90 -1.42%
PNT 8.10 +14.08%
PPG 1.80 0.00%
PTC 6.80 +0.74%
PTD 17.60 0.00%
PTE 3.10 0.00%
PTO 13.50 0.00%
PVA 0.60 0.00%
PVV 1.90 -5.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.41 +0.42%
PXL 2.60 0.00%
PXM 0.50 0.00%
PXS 10.05 0.00%
PXT 4.18 -0.48%
QNC 4.00 0.00%
RCC 18.30 0.00%
RCD 26.00 -3.35%
REE 36.25 +0.42%
ROS 128.70 +6.98%
S12 1.20 0.00%
S27 4.20 0.00%
S55 26.60 +0.38%
S74 9.00 0.00%
S96 0.80 0.00%
S99 7.30 +1.39%
SAV 10.80 +0.47%
SBA 15.55 +0.32%
SC5 29.35 +0.34%
SCC 2.50 0.00%
SCI 7.70 +10.00%
SCJ 2.10 -4.55%
SD1 1.60 +14.29%
SD2 6.60 +3.12%
SD3 4.30 -4.44%
SD4 11.70 0.00%
SD5 11.00 0.00%
SD6 9.20 +1.10%
SD7 3.10 0.00%
SD8 0.50 -16.67%
SD9 10.40 +0.97%
SDA 4.60 0.00%
SDB 1.20 0.00%
SDC 14.50 +1.40%
SDE 4.30 -8.51%
SDG 21.20 0.00%
SDJ 11.20 -8.20%
SDN 33.70 0.00%
SDP 4.60 -2.13%
SDT 9.20 -1.08%
SDU 29.20 0.00%
SDX 5.20 0.00%
SDY 6.50 0.00%
SHI 7.71 0.00%
SHP 22.00 -0.90%
SIC 12.40 0.00%
SII 24.00 -6.98%
SJC 7.10 -8.97%
SJE 25.30 0.00%
SJM 1.10 +10.00%
SJS 28.50 +1.06%
STL 1.20 0.00%
STV 17.90 +5.29%
SVN 2.90 -3.33%
TA9 16.90 -0.59%
TBT 2.30 -14.81%
TBX 9.00 0.00%
TCR 3.77 +1.62%
TEC 7.00 0.00%
THG 59.00 +0.85%
TKC 26.90 -3.58%
TLT 18.00 -1.10%
TMW 9.20 0.00%
TNB 6.10 0.00%
TNI 7.11 -1.11%
TNM 4.30 +30.30%
TNY 8.00 0.00%
TRT 16.90 0.00%
TTC 18.90 -0.53%
TTZ 3.30 -2.94%
TV1 19.00 0.00%
TV2 140.90 +2.25%
TV3 32.30 -7.18%
TV4 14.00 0.00%
TVA 28.60 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 10.30 0.00%
UDC 3.94 -0.51%
UIC 35.80 0.00%
USC 10.60 0.00%
V11 0.60 0.00%
V12 11.20 -7.44%
V15 0.50 0.00%
V21 9.20 0.00%
VC1 18.70 +3.89%
VC2 13.80 -1.43%
VC3 19.50 -1.02%
VC5 0.70 0.00%
VC6 8.00 -4.76%
VC7 20.10 -0.99%
VC9 12.10 0.00%
VCC 11.80 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 20.50 -0.97%
VCS 202.30 -1.22%
VCT 5.30 0.00%
VE1 8.60 0.00%
VE2 11.80 0.00%
VE3 11.80 +0.85%
VE9 5.60 0.00%
VES 1.00 -9.09%
VGC 22.70 +5.09%
VGV 7.60 -6.17%
VHL 47.10 -5.80%
VIT 22.00 -0.90%
VLB 45.00 -10.89%
VNE 8.52 +3.02%
VTS 14.50 0.00%
VTV 18.70 +1.63%
VXB 14.60 0.00%
X18 5.10 0.00%
XMD 4.10 0.00%

ICC: Chi trả cổ tức của năm 2016 bằng tiền

VSD- 14/09/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Mã chứng khoán: ICC Mã ISIN: VN000000ICC9 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2017 - Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức của năm 2016 bằng tiền - Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). - Thời gian thực hiện: 29/09/2017 - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký; + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán - Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp. Địa chỉ: Số 71 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, HN (vào thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) bắt đầu từ ngày 29/09/2017 và xuất trình chứng minh thư nhân dân; Sổ sở hữu cổ đông. Trường hợp người được ủy quyền nhận cổ  tức ngoài chứng minh thư nhân dân và Sổ sở hữu, cổ đông còn phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật. Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh. Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm