Mã liên quan
Giá
Thay đổi
AAM 10.25 0.00%
ABT 35.50 +1.57%
ACL 8.45 +4.97%
AGF 8.90 +0.45%
AGM 9.15 0.00%
AGX 41.00 0.00%
ANV 9.36 +0.65%
APF 52.00 -3.70%
ATA 0.90 +12.50%
AUM 10.60 0.00%
AVF 0.40 0.00%
BBC 114.00 0.00%
BLF 4.40 0.00%
BLT 32.00 0.00%
CAD 1.10 -8.33%
CAN 27.00 0.00%
CFC 14.40 +12.50%
CMX 4.70 +0.43%
DBC 27.50 +1.85%
DHC 30.10 -8.79%
FMC 19.60 +1.55%
HHC 54.50 0.00%
HJC 3.70 0.00%
HKB 3.10 -3.12%
HNM 4.80 0.00%
HVG 6.28 -1.10%
ICF 2.25 -5.46%
IFC 15.30 +14.18%
IFS 13.80 +9.52%
JOS 2.40 0.00%
KDC 41.70 -0.71%
KSC 0.50 0.00%
KSE 11.50 0.00%
KTS 41.40 0.00%
LAF 12.00 0.00%
LSS 11.85 -0.84%
MCF 14.50 -5.84%
NDF 10.80 -9.24%
NGC 8.00 0.00%
NSC 119.00 0.00%
PRO 5.70 +14.00%
PSL 53.00 0.00%
QNS 70.90 -0.14%
S33 27.50 0.00%
SAF 65.00 +6.56%
SBT 27.55 +0.92%
SGC 51.40 0.00%
SJ1 22.30 0.00%
SLS 171.50 +1.48%
SPD 7.40 0.00%
SPH 6.00 0.00%
SPM 15.50 -2.21%
SSC 62.00 0.00%
SSN 17.20 -0.58%
TAC 46.95 -0.53%
TFC 6.40 0.00%
TNA 40.90 +1.49%
TS4 7.92 -0.13%
TSC 4.97 -0.80%
VDL 35.40 +2.61%
VHC 50.00 -0.99%
VLF 0.70 0.00%
VNH 1.70 0.00%
VNM 147.70 -0.20%

DHC: Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, Thực hiện quyền mua cổ phiếu

VSD- 14/09/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre Mã chứng khoán: DHC Mã ISIN: VN000000DHC9 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: HOSE Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2017 Lý do và mục đích: - Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu. - Thực hiện quyền mua cổ phiếu. - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới) - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân do làm tròn (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  -  Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1 là (201 x 10%) = 20,1 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,1 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ. - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở của Công ty - Lô AIII, Khu CN Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam và xuất trình Chứng minh nhân dân/Giấy giới thiệu (đối với Tổ chức) - Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: - Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua:     (Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 02/10/2017 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 01/11/2017) - Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: - Giá phát hành: - Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới). - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): + Số cổ phiếu DHC chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu DHC phân phối không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán. + Đối với số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại. - Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông DHC để thực hiện quyền mua, cổ đông A sở hữu 151 cổ phiếu DHC tương ứng với 151 quyền mua, số cổ phiếu DHC mà cổ đông A được quyền mua là 151 x 20% = 30,2 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, cổ đông A sẽ được mua 30 cổ phiếu. - Quy định về chuyển nhượng quyền mua: + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày + Quyền mua được chuyển nhượng một (01) lần. Bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng cho người khác. - Quy định về chứng khoán đặt mua: + Thời gian đăng ký đặt mua và  nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Đối với số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (18.000 đồng/CP) và số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (Theo quy định tại điểm 3 Khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP). - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại trụ sở của Công ty - Lô AIII, Khu CN Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam và xuất trình Chứng minh nhân dân/Giấy giới thiệu (đối với Tổ chức) và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa. + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre + Số TK: 0671004099016 + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN – Chi nhánh Tiền Giang Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm. Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh. Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.                                 -  Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre     -  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2017     - Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua chứng khoán: 27/09/2017     -  Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày  02/10/2017 đến ngày 16/10/2017.     -  Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 27/10/2017.     -  Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho CNVSD: 31/10/2017     -  Tài khoản CNVSD nhận tiền đặt mua:   +  Số hiệu tài khoản: 119.10.00.007873.7   + Tên tài khoản: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.   +  Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam–Chi  nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm